Договори

Д О Г О В О Р

 за извършване на дейности с отпадъци

 Днес …………………………………2013 г., в гр. София, между:

 1. “ВЕДА МЕТАЛ” ЕООД, вписано в Търговския регистър на АВ с ЕИК: 175107008, със седалище: гр. София 1797, жк. “Младост-1“, бл.93, вх.А, ет.5, ап.16, представлявано от Недко Кобаков, наричано за краткост в договора “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

 Адрес за контакти: гр. София 1113, жк. “Изток“, ул. “Люлякова градина“ № 7,

Телефон: 0884 13 44 75; 02/4269818;  Факс: 02/4269941;  E-mail: office@vedametal.bg

и

2. ……………………………………………….., вписано в Търговския регистър на АВ с ЕИК:………………………, със седалище и адрес на управление: гр………………………………………………………………………………………………………………………………, представлявано от ………………………………………………………………………………, наричано за краткост по-долу в договора “ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

ПРЕДВИД ТОВА, ЧЕ:

1. “ВЕДА МЕТАЛ” ЕООД, притежава Разрешение за извършване дейности по третиране на отпадъци № 00-ДО-337-00 от 24.03.2011 г., издадено от МОСВ по реда на Закона за управление на отпадъците/ЗУО/.

2. СТРАНИТЕ целят да уговорят рамката на взаимоотношенията си и разпределението на отговорностите си с цел планиране, организиране и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци на територията на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

На основание чл. 8, ал. 1 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) между страните се сключи следния договор.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като оператор за дейности с отпадъци се задължава да осигури на свой риск събирането от обекта/офиса по Приложение № 1 към този договор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране и оползотворяването и/или предаването на оторизирани оператори за обезвреждане на цялото количество отпадъци, описани в настоящия договор, а именно:

 1. 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;
 2. 15 01 02 – пластмасови опаковки;
 3. 15 01 04 – метални опаковки;
 4. 15 01 07 – стъклени опаковки;
 5. 20 01 01 – хартия и картон;
 6. 20 01 39 – пластмаси;
 7. 20 01 40 – метали;
 8. 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35;
 9. …………………………………………………………………………………………………………………….

(2) При нужда в обектите по Приложение № 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разполага съдове за разделно събиране на отпадъците до приемането им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обслужва разделно събираните отпадъци, като осигурява приемането, транспортирането и третирането им или предава събраните отпадъци за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на съответните оператори.

(4) За обезпечаване изпълнението на поетите по договора ангажименти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение, платимо в размер и по ред, определен с договора.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага съдовете или определя място за натрупване на генерираните отпадъци до събирането им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на мястото достъпно при обслужването му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да отговаря за местата и съхранението на отпадъците до приемането им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез писменна заявка за извозване на електронния  адрес или факс посочени в догорова.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорените за услугата цени и в срок.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на достъп до съдовете или местата за разделно събиране в рамките на работното време на обекта/офиса.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извозва събраните отпадъци по график договорен между страните или при предварителна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подадена в писмен вид на електронният адрес  или по факс на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочени в договора.

Чл. 8. Срокът за изпълнението на заявката е до 7 работни дни от получаването й.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже извозването на събраните отпадъци когато:

 1. поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве;
 2. съдържа запалими, строителни, опасни или други отпадъци, подлежащи на специален режим на обслужване;
 3. съдържа отпадъци, които не са част от този договор.

IV. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.10. За събраното количество отпадъци се съставя Приемо-предавателен протокол подписан от двете страни.

V. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11.  Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл.12. Настоящият Договор се сключва за срок от 1 година.

Чл.13.  Договорът ще се счита продължен за още една година, ако в рамките на три месеца преди изтичането на срока, никоя от страните не възрази писмено пред другата срещу неговото продължаване.

Чл.14.  Договорът се прекратява:

 1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
 2. при загубване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на разрешителното за дейности с отпадъци;
 3. при изпадане в несъстоятелност на някоя от страните;
  1. с двумесечно предизвестие от всяка от двете страни, отправено писмено до другата.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 Чл. 15. (1) За обезпечаване изпълнението на поетите по договора ангажименти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  годишна вноска-ангажимент в размер на ……….. /…………………………………………………/ лв. без ДДС.

(2) Срещу получената сума, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира техническа готовност и възможност да осигури качественото изпълнение на услугите по този договор  и в срок.

(3) Сумата по ал. 1 е дължима авансово за текущата календарна година в срок до 5 работни дни от сключването на настоящия договор.  Плащането се извършва по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) За извършеното по договора плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава данъчен документ по реда на данъчното законодателство.

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Всяка от страните ще счита всяка информация, касаеща другата страна, придобита във връзка с изпълнението на този договор за конфиденциална, с изключение на тази която:

 1. е публично достъпна;
 2. е била на разположение на една от страните преди сключването на договора и не е била предмет на съществуващо самостоятелно задължение за спазване на конфиденциалност от тази страна.
 3. следва да бъде разкрита от някоя от страните по силата на закона.

Чл. 17. Освен при необходимост като последица от непреодолима сила или каквото и да било нарушение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да сключва каквито и да е договори или споразумения от каквото и да е естество с трети лица за същата дейност или да извършва или да пропусне да извърши каквото и да е действие, което засяга или може да засегне неблагоприятно изключителните права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предоставени по силата на този Договор на територията на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмено споразумение, което става неразделна част от договора.

Чл. 19. Всички съобщения, уведомления и писма на страните във връзка с изпълнението на този договор, направени на адресите, посочени в заглавния титул на договора, се считат за редовно връчени и приети.

Чл. 20. За неуредените между страните въпроси по този договор, ще се прилагат разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Търговския закон и разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл. 21. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще бъдат решавани чрез споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на такова пред компетентния съд.

Чл. 22. Всички анекси и приложения, които са прикрепени към договора, или към които той препраща, съставляват неразделна част от него и са валидни, ако са надлежно подписани от страните.

Настоящият Договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.

 

За “ВЕДА МЕТАЛ” ЕООД: ………………………..                За ………………..……………