• Пълно съдействие за екологосъобразно решаване на Вашите проблеми и ангажименти с отпадъците 
  • Транспортиране на отпадъци
  • Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали
  • Изкупуване на разделно събрани масоворазпространени отпадъци
  • Изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства
  • Изкупуване на електрическо и електронно оборудване от бита и индустрията
  • Изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори